1. Maddalena Wines

Jan van Scorelstraat 61
3583 CK Utrecht
Telefoon: 06 21260580
E-mail: info@maddalenawines.nl
KvK-nummer: 30232255
BTW-nummer: NL154542180 B 01

 

2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Maddalena Wines met betrekking tot aanbiedingen, leveringen en betalingen van producten en diensten van Maddalena Wines. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt met Maddalena Wines. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Maddalena Wines worden bedongen, zijn tevens geldig voor de door Maddalena Wines ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.

 

3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Indien een aanbieding tijdelijk niet op voorraad is, ontvangt u daarover binnen 14 dagen bericht en houdt de overeenkomst stand. Alleen wanneer de aanbieding helemaal niet meer geleverd kan worden, ontvangt u hierover binnen één maand bericht en komt de overeenkomst te vervallen.

Maddalena Wines heeft het recht om aanbiedingen in te trekken en bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden. Personen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd een bestelling te plaatsen.

Op het moment dat Maddalena Wines een bestelling heeft ontvangen, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van een aanbod. Maddalena Wines stuurt u een bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, evenals nadere voorwaarden, toezeggingen en/of wijzigingen met betrekking tot het aanbod (indien van toepassing). Zodra u de bevestiging van de aanvaarding heeft ontvangen, is de overeenkomst bindend.

Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW, en exclusief eventuele verzendkosten. Maddalena Wines behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten. Indien een prijswijziging zich voordoet na het aangaan van een overeenkomst, dient Maddalena Wines u hierover te informeren. U heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen 5 werkdagen te ontbinden. Indien van toepassing worden reeds gedane betalingen die hiermee samenhangen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen teruggestort.

 

4. Betaling

U dient een bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Betaling dient op de in de webwinkel voorgeschreven wijze te geschieden. Zodra de betaling door Maddalena Wines is ontvangen, wordt de verzending in gang gezet.

Levering op rekening is alleen mogelijk nadat dit met Maddalena Wines overeen gekomen is. De betalingstermijn die dan geldt wordt op de factuur vermeld. Bij overschrijding van deze betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim, en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaats vindt na aanmaning is een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten verschuldigd. Indien Maddalena Wines haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

Betaling in termijnen is niet mogelijk. Indien u met betalen in gebreke blijft, heeft Maddalena Wines het recht de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden met behoud van haar rechten. Zolang u de betalingsverplichtingen niet volledig bent nagekomen, blijven de producten eigendom van Maddalena Wines.

 

5. Levering en bezorgkosten

Levering van aanbiedingen die op voorraad zijn, geschiedt na ontvangst van betaling en in principe binnen 14 dagen. Wanneer de leveringstermijn wordt overschreden stelt Maddalena Wines u hiervan op de hoogte. Dit geeft u echter geen recht op schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Tevens wordt dan de reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

Levering geschiedt in principe van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 -18.00 uur op het door u opgegeven leveradres. Leveringen kunnen op afspraak ook ’s avonds geschieden. Maddalena Wines behoudt zich het recht voor de bestelling in delen te leveren en bij de uitvoering van de bestelling gebruik te maken van derden.

Maddalena Wines brengt bij een bestelling van minder dan 42 flessen, of bij besteding van minder dan € 255,00 kosten in rekening voor levering. Deze kosten bedragen maximaal € 20,- en worden expliciet vermeld. Hiervan kan niet worden afgeweken. Wel is het mogelijk dat u in overleg met Maddalena Wines de bestelling zelf komt afhalen. De kosten gelden alleen voor levering binnen Nederland. Voor de Waddeneilanden, en voor levering buiten Nederland geldt een toeslag. Voor een indicatie van deze toeslagen kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Maddalena Wines.

 

6. Afwijkingen en schade

U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten conform de overeenkomst zijn. Mocht dit niet het geval zijn, of mocht er sprake zijn van breukschade, dan dient u Maddalena Wines daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen op de hoogte te brengen. Maddalena Wines zal u zo spoedig mogelijk informeren over een oplossing. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van Maddalena Wines worden retourzendingen in dit verband geaccepteerd. Indien door Maddalena Wines is erkend dat het product niet conform de overeenkomst is geleverd, heeft Maddalena Wines de keuze het betreffende product te vervangen, dan wel de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen te restitueren (indien van toepassing). Iedere eventuele aansprakelijkheid van Maddalena Wines vervalt in geval van (door)verkoop of levering aan derden van het product door u.

 

7. Herroepingsrecht

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u na levering 14 dagen de tijd om het product aan Maddalena Wines te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product redelijkerwijs in tact is. De bijkomstige verzendkosten zijn voor rekening van u, evenals het risico van breuk of schade die is ontstaan bij verzending aan Maddalena Wines. Indien u gebruik maakt van dit herroepingsrecht zal Maddalena Wines de betreffende factuurwaarde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het retour gezonden product restitueren (indien van toepassing).

 

8. Aansprakelijkheid

Maddalena Wines is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website, in nieuwsbrieven, in promotiecampagnes of in andere uitingen.

Maddalena Wines is niet aansprakelijk voor enige schade die u later dan 7 dagen na ontvangst van het product meldt aan Maddalena Wines. Maddalena Wines is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.

Maddalena Wines is uitsluitend aansprakelijk voor door u geleden schade indien deze schade aan Maddalena Wines is toe te rekenen door opzet en/of grove schuld, of indien deze krachtens wetsbepalingen (productaansprakelijkheid artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek) voor risico van Maddalena Wines komt. Daarbij beperkt de aansprakelijkheid zich tot het factuurbedrag van de betreffende levering. U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld door Maddalena Wines.

Natuurlijke personen of rechtspersonen die werkzaam zijn in dienst zijn van Maddalena Wines, of die door Maddalena Wines worden ingeschakeld als tussenpersoon bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Maddalena Wines, kunnen zich eveneens op bovenstaande bepalingen onder het kopje “aansprakelijkheid” beroepen.

 

9. Privacy

Maddalena Wines behandelt de door u verschafte persoonlijke gegevens vertrouwelijk. De werknemers en de door Maddalena Wines ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. De gegevens worden alleen gebruikt met toestemming van u, en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.

Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet. Met uitdrukkelijke toestemming van u worden de persoonlijke gegevens ook gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Maddalena Wines en over speciale productaanbiedingen en acties. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te versturen naar info@maddalenawines.nl

 

10. Intellectueel eigendom

U dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Maddalena Wines geleverde producten evenals de door Maddalena Wines gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Iedere vorm van gebruik van deze rechten is zonder schriftelijke toestemming vooraf van Maddalena Wines niet toegestaan.

 

11. Diversen

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Maddalena Wines behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.